1. AVÍS I INFORMACIÓ LEGALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ 

El present avís i informació legals (d'ara endavant, "avís legal") regula l'ús del servei del web d'Internet domini www.bell-lloc.org (d'ara endavant, "el web") que BELL-LLOC posa a la disposició dels usuaris d'Internet. 

BELL-LLOC té el domicili social al carrer CAN PAU BIROL, 2-6 – 17005 de GIRONA, amb número de CIF A17015215. 

L’ús del web atribueix la condició d'usuari del web (d'ara endavant, "usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada per BELL-LLOC en el moment mateix que l'usuari accedeixi al web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que l’avís legal pot sofrir modificacions. 

La utilització de certs serveis oferts als usuaris a través del web es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (d'ara endavant, "condicions particulars") que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen el present avís legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars. 

Així mateix, la utilització del web també es troba sotmesa a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, posats en coneixement de l'usuari per BELL-LLOC que substitueixen, completen i/o modifiquen el present avís legal. 

2. OBJECTE 

A través del web, BELL-LLOC facilita als usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d'ara endavant, "serveis") posats a disposició per BELL-LLOC o per tercers. 

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB 

3.1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització del web

La prestació dels serveis per part de BELL-LLOC té caràcter gratuït per als usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats per BELL-LLOC o per tercers a través del web estan subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determini a les corresponents condicions particulars. 

3.2. Registre d'usuari. 

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. 

Malgrat això, BELL-LLOC condiciona la utilització d'alguns dels serveis a la previ complimentació del corresponent registre d'usuari. L’esmentat registre s'efectuarà segons la forma expressament indicada en el propi servei o a les condicions particulars que ho regulin. 

3.3. Veracitat de la informació 

Tota la informació que faciliti l'usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui arran de la complimentació dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis. D'igual forma, serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a BELL-LLOC permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'usuari. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a BELL-LLOC o a tercers per la informació facilitada. 

3.4. Menors d'edat

Per fer ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. 

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis als quals accedeixin els menors d'edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com que Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors. 

3.5. Obligació de fer un ús correcte del web i dels serveis 

L'usuari es compromet a utilitzar el web i els serveis de conformitat amb la llei, aquest avís legal, les condicions particulars de certs serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats al seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. 

A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualssevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic (hacking) de BELL-LLOC, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari). 

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: 

a. de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació; 

b. indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic; 

c. indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; 

d. incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic; 

e. indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor; 

f. indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic; 

g. sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant; 

h. es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar; 

i. violi els secrets empresarials de tercers; 

j. sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; 

k. de qualsevol manera menyscabi el crèdit de BELL-LLOC o de tercers; 

l. infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions; 

m. constitueixi, si s’escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial; 

n. incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari i programari) de BELL-LLOC o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics; 

o. provoqui per les seves característiques (tals com format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del servei; 

p. contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per BELL-LLOC. 

3.6. Obligació de fer un ús correcte dels continguts. 

De conformitat amb el que es disposa a la clàusula 3.5, l'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels usuaris del web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, "continguts"), de conformitat amb la llei, el present avís legal, les condicions particulars de certs serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats al seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic i, en particular, es compromet a abstenir-se de: 

a. reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; 

b. suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de BELL-LLOC o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement. 

L'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir, i fins i tot d'intentar obtenir, els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment a Internet a aquest efecte, sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del web, dels serveis i/o dels continguts. 

3.7. Ús dels Serveis oferts al web de conformitat amb la Política Anti-Spamming de BELL-LLOC 

L'usuari s'obliga a abstenir-se de: 

i. recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol mena i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment;

ii remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;

iii. enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;
 
iv. utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través dels serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats (i) a (iii) anteriors;
 
v. posar a la disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recaptades a partir de llistes de distribució. 

Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a BELL-LLOC remetent un missatge l’adreça de correu electrònic: privacitat@bell-lloc.org 

3.8. Introducció d’hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines del web i als serveis. 

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el web (d'ara endavant, "hiperenllaç") hauran de complir les condicions següents:

a. l’hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del web, però no podrà reproduir-la de cap manera; 

b. no es crearà un frame sobre les pàgines web del web; 

c. no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Docència i Recerca S.A., els seus directius, els seus empleats, les pàgines web del web i els serveis subministrats; 

d. no es declararà ni es donarà a entendre que BELL-LLOC ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l’hiperenllaç; 

e. excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a BELL-LLOC i 

f. la pàgina web en la qual s'estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. 

L'establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre BELL-LLOC i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de BELL-LLOC dels seus continguts o serveis. 

4. NO LLICÈNCIA. 

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al web són propietat de BELL-LLOC o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús o accés < el web i/o als serveis atribueixi a l'usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius. 

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de BELL-LLOC o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari, en virtut de l'establert en aquest avís legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre dits continguts més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web i dels serveis. 

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT. 

5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del web i dels serveis 

5.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat 

BELL-LLOC no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, BELL-LLOC advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis. BELL-LLOC tampoc garanteix la utilitat del web i dels serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar el web i els serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el web o a aquelles des de les quals es presten els serveis. 

BELL-LLOC EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DEL WEB I DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR AL WEB I ALS SERVEIS, A LA FAL·LIBILITAT DEL WEB I DELS SERVEIS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, A LES FALLADES EN L'ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB DEL WEB O A AQUELLES DES DE LES QUALS ES PRESTEN ELS SERVEIS. 

5.1.2. Privadesa i seguretat en la utilització del web i dels serveis. 

BELL-LLOC no garanteix la privadesa i seguretat de la utilització del web i dels serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del web i dels serveis. 

BELL-LLOC EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE POGUESSIN PRODUIR-SE DEL CONEIXEMENT QUE PUGUIN TENIR TERCERS NO AUTORITZATS DE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES I CIRCUMSTÀNCIES DE L'ÚS QUE ELS USUARIS FAN DEL WEB I DELS SERVEIS. 

5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts 

5.2.1. Qualitat 

BELL-LLOC no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. 

BELL-LLOC EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER DEGUTS A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O D'ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS. 

5.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat. 

BELL-LLOC no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts 

BELL-LLOC EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER DEGUTS A LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A: 

A. L'INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTATS O L'ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS; 

B. LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L'HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS; 

C. LA REALITZACIÓ D'ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS; 

D. LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINÈNCIA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS; 

E. LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL MENA DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS CONTINGUTS; 

F. L'INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS A TRAVÉS O AMB MOTIU DE L'ACCÉS ALS CONTINGUTS; 

G. ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, POSATS A DISPOSICIÓ O D'UNA ALTRA FORMA TRANSMESOS O LLOCS A DISPOSICIÓ, REBUTS, OBTINGUTS O ALS QUALS S'HAGI ACCEDIT A TRAVÉS DEL WEB O DELS SERVEIS. 

5.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat 

BELL-LLOC no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts. 

BELL-LLOC EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A la FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS. 

5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través del web

5.3.1. Qualitat 

BELL-LLOC no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els serveis prestats per tercers a través del web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. 

BELL-LLOC EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER DEGUTS A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O D'ALTRES ELEMENTS LESIUS EN ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRONICOS O FITXERS DELS USUARIS. 

5.3.2. Licitud, fiabilitat i utilitat. 

BELL-LLOC no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través del web. 

BELL-LLOC EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER DEGUTS ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A: 

A. L'INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTATS O L'ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB; 

B. LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L'HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB; 

C. LA REALITZACIÓ D'ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB; 

D. LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINÈNCIA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, REBUTS, OBTINGUTS, POSATS A DISPOSICIÓ O ACCESSIBLES MITJANÇANT ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB; 

E. LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB; 

F. L'INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS EN RELACIÓ AMB O AMB MOTIU DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DEL WEB; 

G. ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB.
 
5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora del web 

La web posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç (tals com, entre d’altres, links, bàners o botons) directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (d'ara endavant, "llocs enllaçats"). La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de cerca a la web té per únic objecte facilitar als usuaris la cerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet. 

Els resultats de les eines de cerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, per la qual cosa BELL-LLOC no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d'Internet que els seus continguts puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inadequats per altres motius. En el cas que un usuari consideri que algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l'enllaç pot engegar el procediment previst a la clàusula setena del present avís legal. 

BELL-LLOC no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercer la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L'usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats. 

BELL-LLOC NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA CLASSE QUE PUGUIN DEURE'S A: 

A. EL FUNCIONAMENT, DISPONIBILITAT, ACCESSIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS LLOCS ENLLAÇATS; 

B. EL MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS, EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS; 

C. LA PRESTACIÓ O TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS; 

D. LA QUALITAT, LICITUD, FIABILITAT I UTILITAT DE LA INFORMACIÓ CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS, EN ELS MATEIXOS TERMES I AMB EL MATEIX ABAST DISPOSAT A LA CONDICIÓ GENERAL 5.2 I 5.3 RESPECTE DELS CONTINGUTS I DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB. 

5.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del web, dels serveis i dels continguts pels usuaris. 

BELL-LLOC no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan del web, dels serveis i dels continguts. En particular, BELL-LLOC no garanteix que els usuaris usin la web, els serveis i els continguts de conformitat amb el present avís legal i, si escau, amb les condicions particulars que resultin de l’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. BELL-LLOC tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres usuaris. 

BELL-LLOC EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE POGUESSIN SER DEGUTS A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS PER PART DELS USUARIS O QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE VERACITAT, VIGÈNCIA, EXHAUSTIVITAT I/O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN A ALTRES USUARIS SOBRE SI MATEIXOS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT D'UN TERCER EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVOL CLASSE DE COMUNICACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DEL WEB. 

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris han de proporcionar prèviament a BELL-LLOC certes dades de caràcter personal (d'ara endavant, "dades personals"). BELL-LLOC tractarà automatitzadament les dades personals amb les finalitats, així com sota les condicions, definides, en la seva Política de Privadesa publicada a la URL: 

Domini www.bell-lloc.org 

BELL-LLOC ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. 

BELL-LLOC pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines web del web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web de la web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim) i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que BELL-LLOC reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per usar la web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per BELL-LLOC, sense perjudici que en tal cas, caldrà que l'usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre. 

Les cookies que s'utilitzen en els llocs i pàgines web del web poden ser servides per BELL-LLOC, en aquest cas se serveixen des dels seus diferents servidors operats, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de Docència i Recerca S.A. (com per exemple, les cookies que s'empren per servir la publicitat o determinats continguts i que fan que l'usuari visualitzi la publicitat o certs continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies en el seu disc dur, l'usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta "C" (o la unitat de disc corresponent"/Windows/Cookies") per conèixer amb major detall i cada servidor des d'on s'envien les cookies. 

7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del web, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació a BELL-LLOC en la qual es continguin els següents extrems: 

a. dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic; 

b. especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme a la web i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web; 

c. fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat; 

d. en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte seu; 

e. declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada a la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites. 

8. NOTIFICACIONS. 

Totes les notificacions i comunicacions (d'ara endavant, les "notificacions") per part de l'usuari a BELL-LLOC es consideraran eficacess, amb caràcter general, quan es dirigeixin al Servei d'Atenció a l'Usuari d'alguna de les següents formes: 

a. Enviament per correu postal a l’adreça C/ CAN PAU BIROL 2-6, 17005, GIRONA

b. Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon: 972 23 21 11.

c. Enviament per correu electrònic a la següent adreça: informació@bell-lloc.org 

Totes les notificacions per part de BELL-LLOC a l'usuari es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin d'alguna de les següents maneres: 

1. Enviament per correu postal al domicili de l'usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de BELL-LLOC; 

2. Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies de què l'usuari disposa o pugui disposar com a part de qualsevol altre servei que BELL-LLOC presti a l'usuari; 

3. Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon de l'usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de BELL-LLOC; 

4. Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels serveis per part de BELL-LLOC a l'usuari. 

En aquest sentit, totes les notificacions que efectuï BELL-LLOC a l'usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. A aquests efectes, l'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a comunicar a BELL-LLOC tots els canvis relatius a les dades de notificació. 

9. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS 

BELL-LLOC podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels serveis a aquells usuaris que incompleixin l'establert en el present avís legal. 

10. DURADA I TERMINACIÓ 

La prestació del servei del web té en principi una durada indefinida. BELL-LLOC, no obstant això, està autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei del web i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat sobre aquest tema a les corresponents condicions particulars. Quan això sigui raonablement possible, BELL-LLOC advertirà prèviament de la terminació o suspensió de la prestació del servei del web i dels altres serveis.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE. 

El present avís legal es regeix, en tots i cadascun dels seus extrems, en la llei espanyola.